Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 và các văn bản chỉ đạovề thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường. Phòng GDDT yêu cầu các đơn vị xây dựng các nội quy quy chế vào các hoạt động ở trường mầm non.
    1. Quy chế thực hiện dân chủ hóa trong hoạt động của nhà trường.
    Quy chế dân chủ với mục đích phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động người học và nâng cao trách nhiệm của Hiệu trưởng. Tăng cường nề nếp kỉ cương, kỉ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục góp phần xây dựng môi trường thân thiện.
    2. Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và tổ chức công đoàn
    - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
    - Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường
    - Phối hợp tổ chức quản lý thực hiện các phong trào thi đua 
    - Phối hợp để tạo điều kiện cho hoạt động của công đoàn
    - Công đoàn được tham gia hội nghị giao ban định kỳ cùng với chính quyền, các hội nghị sơ kết, tổng kết.
    - Hiệu trưởng được mời tham gia các hội nghị định kỳ của ban chấp hành công đoàn 
     - Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo nhà trường và BCH công đoàn được tổ chức hai lần trên năm. Khi giả quyêt vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ lợi ích của cán bộ GVNV hiệu trưởng phải bàn bạc trao đổi với công đoàn trước khi quyết định để đảm bảo các vấn đề được giải quyết được dân chủ công khai.
    3. Quy chế đưa ra khen thưởng được đưa ra CBGVNV 
    - Việc xét tặng các danh hiệu thi đua căn cứ vào kết quả của phong trào thi đua cá nhân, tập thể tham gia phải có xá định mục tiêu thi đua, chỉ tiêu thi đua. Trường hợp không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét.
     Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời đánh giá đúng hiệu quả.
    4. Quy chế chi tiêu nội bộ
    Đ/c Thủy đưa thông qua nội dung quy chế chi tiêu nội bộ về việc chi trả tiền lương với CBCCVC theo quy định hiện hành của nhà nước về mức lương tối thiểu và tính theo nghạch bậc.
    - Về thanh toán tiền làm thêm giờ, Yêu cầu làm thêm giờ Các bộ phận có người làm thêm phải báo trước cho tổ hành chính để theo dõi quản lý, phục vụ và thanh toán, bộ phận nào không báo sẽ không được thanh toán.
    - Chứng từ thanh toán giấy báo làm thêm giờ bảng kê chi tiền do thủ trưởng đơn vị duyệt.
    5. Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
    - Mục đích thực hiện việc thống nhất về quản lý sử dụng tài sản của trường mầm non đảm báo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có 8 điều trong những quy định chung.
    - Đăng ký theo dõi tài sản tại điều 9, điều 10, điều 11
    - Sử dụng tài sản, bảo dưỡng sửa chữa tài sản, Thu hồi điều chuyển thanh lý tài sản. tại các điều.
    6. Quy chế nâng bậc lương
    - Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với các bộ viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của trưởng mầm non Nam Hòa gồm 3 điều Phạm vi thực hiện, đối tượng dụng, điều kiện áp dụng
    - Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn tại điều 4,5,6,7,8 thực hiện theo các quy chế quy định.
    7. Quy chế làm việc
    - Thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy chi bộ phát huy cao tinh thần làm chủ năng động sáng tạo trong công tác của cán bộ trong nhà trường
    - Mỗi cán bộ viên chức lao động trong nhà trường phải tôn trong ý kiến tập thể chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thi nghị quyết chương trình công tác đề ra.